Artikel 1 Begripsomschrijvingen
AVG: (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming;
Frisse Kater: Frisse Kater B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87425270;
Object: het te behandelen c.q. te reinigen oppervlak, gebouw, de installatie, voorraad, inventaris en/of machines, vaartuig, goederen, voertuig en andere roerende en/of onroerende zaken ten behoeve waarvan Werkzaamheden dienen te worden verricht;
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze Voorwaarden, werkzaamheden worden verricht. Niet als Opdrachtgever in de zin van deze Voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten behoeve van wie in onderaanneming bedoelde werkzaamheden worden verricht, terwijl die werkzaamheden door hemzelf zijn aangenomen;
Overeenkomst: iedere overeenkomst van opdracht die tussen Frisse Kater en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en alle (rechts) handelingen benodigd voor het aangaan daarvan, mondelinge en schriftelijke aanbiedingen van Frisse Kater daaronder begrepen;
Partijen: Frisse Kater en Opdrachtgever gezamenlijk;
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Werkomschrijving/Plan van Aanpak: een aan de opdrachtbevestiging gehecht tekst, formulier en/of aan Opdrachtgever verstrekt document waarop Frisse Kater een omschrijving geeft van de te verrichten Werkzaamheden en van de te verzorgen diensten en/of voorbereidingsmaatregelen welke door Opdrachtgever zullen worden getroffen;
Werkzaamheden: alle door Frisse Kater ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren handelingen en verrichtingen welke nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 2 Algemeen
a) De Voorwaarden maken deel uit van alle (mondelinge en schriftelijke) offertes, opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten en van iedere Werkomschrijving/Plan van Aanpak en zijn van toepassing op alle overige (rechts) handelingen van Frisse Kater.b) De toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden gehanteerd door de Opdrachtgever of waarnaar de Opdrachtgever op enigerlei wijze mocht verwijzen, worden (ongeacht het moment waarop hiernaar wordt verwezen) hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Frisse Kater zijn aanvaard.
c) Frisse Kater behoudt zich het recht voor de Voorwaarden te allen tijde eenzijdig aan te vullen en/of te wijzigen. Deze wijzigingen en/of aan vullingen binden Opdrachtgever pas na toezending. Afwijkingen van deze Voorwaarden op verzoek van Opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen. Ingeval van één of meer bepalingen van de Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
d) Wanneer door Frisse Kater gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van de Voorwaarden op enige punten en/of onderdelen uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Frisse Kater op directe en strikte naleving van de Voorwaarden onverlet. Ook indien Frisse Kater één of meer aan haar toekomende rechten uit de Voorwaarden gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan de Opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.
e) In geval van strijd tussen bepalingen uit de Overeenkomst dan wel Werkomschrijving/ Plan van Aanpak en de tekst van de Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst dan wel Werkomschrijving/Plan van Aanpak.
f) Indien enige bepaling van de Overeenkomst dan wel de Voorwaarden ongeldig of onverbindend is wegens onverenigbaarheid met dwingend recht, blijft de Overeenkomst voor het overige van kracht, en zullen Partijen in goed overleg de ongeldige en onverbindende bepaling vervangen door een andere die wel geldig en verbindend is, en waarvan de rechtsgevolgen die van de ongeldige en onverbindende bepaling, mede met het oog op de aard en strekking van de Overeenkomst, voor zoveel mogelijk benaderen.

Artikel 3 Offerte en opdrachtbevestiging
a) Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld en zijn tot maximaal 3 maanden na de offertedatum geldig.
b) Kennelijke vergissingen of fouten in de offerte binden Frisse Kater niet.
c) Uitsluitend de voorwaarden opgenomen in de opdrachtbevestiging en de daarbij behorende Werkomschrijving/Plan van Aanpak en de Voorwaarden, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen Partijen gelden de Overeenkomst.
d) Een Overeenkomst tussen Frisse Kater en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de door Partijen ondertekende offerte, opdrachtbevestiging, Werkomschrijving/Plan van Aanpak – waaronder ook begrepen per email, social media en/of internet – door Frisse Kater retour is ontvangen, dan wel op het moment dat Frisse Kater op (mondeling) verzoek van Opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van de Werkzaamheden voor Opdrachtgever.
e) Frisse Kater behoudt zich ten alle tijden het recht om een schoonmaakovereenkomst niet te aanvaarden of met onmiddellijke ingang op te zeggen. Bij annulering door Frisse Kater zal, indien er door de opdrachtgever vooraf betaald is, vanzelfsprekend het volledige bedrag geretourneerd worden.
f) De offerte dan wel opdrachtbevestiging, Werkomschrijving/Plan van Aanpak is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de Opdrachtgever aan Frisse Kater verstrekte informatie.
e) Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassing van (de inhoud van) de opdracht de afgesproken planning en prijs kan beïnvloeden. Indien aanpassing van (de inhoud van) de opdracht het gevolg is van verzoeken of handelingen van Opdrachtgever of andere omstandigheden die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan zal Frisse Kater het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate opdracht in rekening mogen brengen. Indien Frisse Kater wordt verzocht extra belastende werkzaamheden uit te voeren die niet onder de afgesproken schoonmaakwerkzaamheden vallen, zoals bijv. het scheppen van aarde, stenen, grind, zand, of het slopen / demonteren / ontruimen van voorwerpen dan wordt hiervoor een extra toeslag van 30% in rekening gebracht bovenop de overeengekomen prijs.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst
a) De Werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de Werkomschrijving/Plan van Aanpak, met dien verstande dat door Frisse Kater aangebrachte geringe wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk, zijn toegestaan.
b) Werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd op werkdagen – niet zijnde christelijke, islamitische of nationale feestdagen – van maandag tot en met vrijdag, overeenkomstig de niet toeslag gerechtigde uren vermeld in de toepasselijke CAO. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken, naar het oordeel van Opdrachtgever, dan wel Frisse Kater, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.
c) De Werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen het kader van de Arbowet en binnen de door de Arbeidsinspectie opgestelde richtlijnen. d) Indien de Werkzaamheden worden opgehouden of stilgelegd als gevolg van een onvoorziene omstandigheid buiten de invloedsfeer van Frisse Kater, kunnen de financiële consequenties hiervan worden verhaald op Opdrachtgever.
e) Frisse Kater is te allen tijde bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 5 Contractnaleving en controle
a) Indien gedurende de looptijd van de Overeenkomst of bij inspectie direct na oplevering door Opdrachtgever geconstateerd wordt dat de uitvoering van de Werkzaamheden in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van de Werkomschrijving/Plan van Aanpak, of indien Opdrachtgever constateert dat het resultaat van de verrichte Werkzaamheden duidelijk beneden een van tevoren schriftelijk afgesproken kwaliteitsniveau blijft, zal Opdrachtgever na constatering Frisse Kater binnen 7 dagen door middel van een aangetekend schrijven in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking.
b) Bedoelde schriftelijke inkennisstelling bevat tenminste:

1) een nauwkeurige omschrijving van het tijdstip, de plaats, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;

2) een redelijke termijn waarbinnen Frisse Kater de geconstateerde afwijking dient te herstellen, die ten minste 7 werkdagen bedraagt.

Artikel 6 Hulpmiddelen en ondersteuning door Opdrachtgever
a) Alle kosten van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde Werkzaamheden, hulp- en reinigingsmiddelen zijn conform de geldende prijslijst van Frisse Kater. Frisse Kater is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders overeengekomen.
b) Opdrachtgever zal het voor de uitvoering van de Werkomschrijving/Plan van Aanpak benodigde warm en koud water, gas, elektriciteit, lucht en stroom kosteloos beschikbaar stellen. Bij Werkzaamheden aan de buitenkant van het Object, is het Frisse Kater toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen, welke aan het Object ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn. Opdrachtgever staat er voor in dat deze voorzieningen naar behoren functioneren en voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften, bij gebreke waarvan Frisse Kater gerechtigd is de Werkzaamheden op te schorten dan wel, ter keuze van Frisse Kater, volledig in rekening te brengen vanwege gederfde inkomsten.
c) In overleg tussen Opdrachtgever en Frisse Kater zullen voldoende afsluitbare ruimten voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door Frisse Kater, kosteloos ter beschikking worden gesteld. Opdrachtgever is daarbij gehouden om de bedrijfsmiddelen (daaronder mede begrepen materialen, middelen en machines) van Frisse Kater, die in haar ruimte worden gebruikt en opgeslagen, als een goed huisvader te beheren, de (bedrijfs)ruimte goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van de bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn.
d) De ten behoeve van de Werkzaamheden ingezette materialen, bedrijfsmiddelen en machines blijven eigendom van Frisse Kater. Opdrachtgever is gehouden om op een eerste verzoek van Frisse Kater eraan mee te werken dat Frisse Kater bedoelde goederen terug kan nemen. Opdrachtgever doet daarom bij voorbaat afstand van eventuele retentierechten met betrekking tot deze hulpmiddelen en zal geen beslag doen/laten leggen op de hulpmiddelen.
e) In overleg met Frisse Kater zal Opdrachtgever ten behoeve van het personeel van Frisse Kater voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals kleed- en kantineruimten, bergingen, bedrijfseigen veiligheidsinstructies, toegangspassen enzovoort.
f) Opdrachtgever is gehouden Frisse Kater juist, zo volledig mogelijk, en tijdig te informeren over alle zaken die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn dan wel krachtens de wet verplicht is te verstrekken. Frisse Kater mag daarbij vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte informatie, zonder dat zij gehouden is de door Opdrachtgever verstrekte informatie te verifiëren. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Frisse Kater verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door Frisse Kater verzocht. Bij gebreke van de juiste informatie is Frisse Kater niet aansprakelijk voor eventuele schade.
g) Opdrachtgever is gehouden Frisse Kater zo volledig mogelijk en tijdig te informeren over eventuele asbesthoudende materialen. Opdrachtgever vrijwaart Frisse Kater voor de eventuele schade bij medewerkers van Frisse Kater indien de informatie niet of niet tijdig is verstrekt.
h) Indien de informatie niet of niet tijdig wordt verstrekt, is Frisse Kater bevoegd de (verdere) uitvoering van de Werkzaamheden onmiddellijk op te schorten. Indien de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat Opdrachtgever haar in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Frisse Kater bevoegd (extra) vergoeding voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) Werkzaamheden in rekening te brengen.
i) Opdrachtgever staat ervoor in dat de ruimten in het Object die gereinigd moeten worden, voor aanvang van de Werkzaamheden geheel zijn uitgeruimd. Indien dat niet het geval is en Frisse Kater besluit om de ruimte zelf leeg te maken, kan Frisse Kater de extra tijd die hiervoor nodig is in rekening brengen bij Opdrachtgever. Tenzij Partijen hiervoor vooraf andere afspraken hebben gemaakt.

Artikel 7 Prijs
a) Alle prijzen en tarieven zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op de uitvoering van de Overeenkomst binnen de bij Frisse Kater gangbare werktijden.
b) De prijs is gebaseerd op de bij de opname van de Werkzaamheden geconstateerde, respectievelijk aangenomen staat van het Object.
c) Indien in de in dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van Frisse Kater prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal overleg plaatsvinden met Opdrachtgever en kan Frisse Kater een prijsaanpassing doorvoeren die in redelijke verhouding staat tot de hiervoor bedoelde wijziging.
d) Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op het in de Overeenkomst genoemde loon- en prijspeil. Wijzigingen als gevolg van cao aanpassingen of wijzigingen in sociale lasten worden doorberekend in de prijzen en tarieven.

Artikel 8 Facturering en betaling
a) Betaling vindt plaats op locatie via pin of contant direct voor of na het uitvoeren van de werkzaamheden. Indien vooraf anders is overeengekomen vindt facturering plaats op de in de offerte genoemde tijdstippen. Indien de offerte of de Werkomschrijving/Plan van Aanpak hierover niets regelt, wordt, ter keuze van Frisse Kater na uitvoering van de Overeenkomst dan wel gedeelten daarvan gefactureerd.
b) Betaling dient, tenzij anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze betalingstermijn is een fatale termijn. De betaling dient onvoorwaardelijk en zonder opschorting, korting of verrekening, uit welken hoofden ook te geschieden. Opdrachtgever zal geen beslag onder zichzelf doen leggen.
c) Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.
d) Indien Opdrachtgever ter zake van enige betaling in verzuim is, zijn alle vorderingen van Frisse Kater op Opdrachtgever onmiddellijk en geheel opeisbaar. Tevens is Frisse Kater alsdan gerechtigd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen en/of de Overeenkomst te ontbinden. Frisse Kater is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever als gevolg hiervan lijdt.
e) Bij buitengerechtelijke invordering is Opdrachtgever, naast de hoofdsom, de werkelijk door Frisse Kater gemaakte incassokosten verschuldigd. Bij gerechtelijke invordering is Opdrachtgever tevens de gerechtelijke kosten verschuldigd, daaronder begrepen alle daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand en de (geliquideerde) proceskosten indien Opdrachtgever geheel of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.
g) Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, strekken alle betalingen door Opdrachtgever in de eerste plaats in mindering op de kosten en vervolgens in mindering op de hoofdsom van de onbetaalde facturen.
h) Frisse Kater is te allen tijde gerechtigd, zowel vóór aanvang als ten tijde van het uitvoeren van de Werkzaamheden, vooruitbetaling dan wel genoegzame zekerheid te vorderen. Onder genoegzame zekerheid wordt in ieder geval verstaan een op eerste verzoek van Frisse Kater opeisbare doorlopende bankgarantie, gesteld door een gerenommeerde Nederlandse bank, ter hoogte van 100% van de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen op grond van de Overeenkomst ongeacht of deze bedragen reeds opeisbaar zijn.
i) Indien de Werkzaamheden van Frisse Kater strekken tot het herstellen van schade waarvoor van de kant van Opdrachtgever recht bestaat op het innen van verzekeringsgelden, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Frisse Kater onmiddellijk en volledig meewerken aan een cessie van zijn vordering op de verzekeraar tot de hoogte van de aanneemsom. Ieder bedrag dat Frisse Kater van Opdrachtgever heeft te vorderen en welk bedrag (deels) niet wordt vergoed door de verzekeraar van Opdrachtgever, is Opdrachtgever aan Frisse Kater verschuldigd en met betrekking tot dit bedrag gelden ten aanzien van de Opdrachtgever de bepalingen van dit artikel 8 onverkort.
j) Opdrachtgever is te allen tijde gehouden tot betaling indien verzekeraar(s) – om welke reden dan ook – niet overgaat/overgaan tot tijdige en/of volledige uitbetaling van de schadepenningen.

Artikel 9 Recht van retentie
Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst, en Frisse Kater voor de uitvoering van de Overeenkomst een (of meerdere) Object(en) in bewaring heeft genomen, is Frisse Kater bevoegd de afgifte van een (of meerdere) Object(en) op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
a) De Werkzaamheden worden door Frisse Kater naar beste weten en kunnen verricht. Frisse Kater geeft geen garantie dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook inderdaad behaald zal worden. Hiervoor is Frisse Kater nimmer aansprakelijk.
b) Frisse Kater is nimmer aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens voor zover de wet of de Voorwaarden anders bepalen en behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove schuld door Frisse Kater. Het betreft hier directe en indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, andere bedrijfsschade van Opdrachtgever en schade als gevolg van aansprakelijkheid van Opdrachtgever jegens derden. Ten aanzien van de opzet of grove schuld rust de bewijslast op Opdrachtgever.
c) Indien Frisse Kater voor het uitvoeren van de Werkzaamheden producten van derden heeft betrokken, is Frisse Kater niet verder aansprakelijk voor eventueel ontstane schade dan deze derden aansprakelijk zijn jegens Frisse Kater.
d) Bij reiniging is Frisse Kater niet aansprakelijk voor schade aan beplanting, gazon, bestrating, leidingen, putten, voeg- of kitwerk, enzovoort.
e) Ingeval er asbest vrijkomt door de Werkzaamheden is Frisse Kater nimmer aansprakelijk voor de kosten en/of schade die hierdoor ontstaat.
f) Frisse Kater is niet verzekerd voor schade aan elektronica, scheepsmotoren bij niet-plezier vaartuigen, opslagtanks en classificeerwerkzaamheden. Indien Frisse Kater op verzoek van Opdrachtgever toch Werkzaamheden verricht met betrekking hiertoe, is Frisse Kater nimmer aansprakelijk voor enige schade aan dit Object/deze Objecten.
g) Indien, onverminderd het bepaalde in de vorige leden, Frisse Kater toch aansprakelijk is, is Frisse Kater uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het betreffende Object. Schade wordt vastgesteld op basis van de afschrijvingslijst van verzekeraars.
h) Voorzover Frisse Kater aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het betreffende geval aan Opdrachtgever is gefactureerd dan wel is overeengekomen, dan wel, ter keuze van Frisse Kater, tot ten hoogste het bedrag dat onder haar Aansprakelijkheidsverzekering Voor Bedrijven (AVB) wordt uitgekeerd in het betreffende geval, minus het bedrag aan eigen risico.
i) Frisse Kater bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen jegens Opdrachtgever, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij volgens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn.
j) Opdrachtgever vrijwaart Frisse Kater voor aanspraken van derden wegens bij, of ten gevolge van, de uitvoering van de Overeenkomst geleden schade.
k) Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst materialen worden gebruikt of verbruikt en/of afvalstoffen ontstaan, is Opdrachtgever en/of eigenaar verantwoordelijk voor de plaats waar en de wijze waarop Opdrachtgever zich van de gebruikte of verbruikte materialen en/of afvalstoffen wil ontdoen.
l) Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade onverwijld, doch uiterlijk 7 dagen na het schadevoorval schriftelijk aan Frisse Kater meldt.
m) Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk 1 jaar na tijdige melding van de schade aanhangig te zijn gemaakt.
n) Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. Frisse Kater heeft te allen tijde het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.

Artikel 11 Garantie
Frisse Kater staat niet in voor 100% verwijdering van vlekken of geuren op oppervlakken die veroorzaakt zijn door onder meer koffie, thee, wijn, bloed, lijkvocht, schimmel, vochtschade, rook- en nicotineaanslag, fecaliën, (dierlijke) urine, braaksel en huisdieren en/of vlekken of geuren die zijn veroorzaakt door toepassing van bleekwater, ammoniak en/of andere reinigingsmiddelen en chemicaliën door of namens de opdrachtgever.

Artikel 12 Relatiebeding
a) Het is Opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van het personeel van Frisse Kater met Frisse Kater, respectievelijk gedurende de duur van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Frisse Kater en gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging daarvan, personeel van Frisse Kater in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten Frisse Kater om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever.
b) Indien zonder toestemming van Frisse Kater door Opdrachtgever een arbeidsverhouding en/of andere overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden of diensten wordt aangegaan met de in lid a. van dit artikel bedoelde werknemers en binnen de in lid a. genoemde periode van 12 maanden, verbeurt Opdrachtgever aan Frisse Kater een boete van € 1.000,- per bedoelde arbeidsverhouding/overeenkomst per dag dat een zodanige arbeidsverhouding/ overeenkomst heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

Artikel 13 Filmen en Fotografie
a) Frisse Kater legt iedere opdracht vast d.m.v. foto’s en video-opnamen voor administratieve redenen. Opdrachtgever geeft Frisse Kater toestemming voor het vastleggen van de werkzaamheden d.m.v. foto en video.
b) Het is mogelijk dat gemaakte beelden worden gebruikt voor commerciële of promotionele doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, vlog, portfolio, sociale media, flyers. Frisse Kater kan deze beelden ook delen met derden voor het gebruik in mogelijke tv-series, talkshows, documentaires, films en dergelijke. Opdrachtgever geeft toestemming voor het gebruik van gemaakte beelden voor commerciële, promotionele en/of andere doeleinden.

Artikel 14 Duur van de Overeenkomst en beëindiging
a) De Overeenkomst wordt geacht te zijn aan gegaan voor de duur van het project, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
b) Wanneer Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, dan wel niet tijdig, nakomt is Frisse Kater bevoegd haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden.
c) Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn Partijen bevoegd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat:

1) de wederpartij surseance van betaling of schuldsanering aanvraagt;

2) de wederpartij in staat van faillissement is verklaard of WSNP van toepassing is.

Artikel 15 Overmacht
a) Indien bij eenmalige Werkzaamheden (verdere) uitvoering van de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt of in ernstige mate bemoeilijkt wordt door een niet aan Frisse Kater toerekenbare tekortkoming in de zin van artikel 6:75 BW – hetgeen onder meer het geval zal zijn bij het niet (tijdig) verkrijgen van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke vergunningen of bij aan het Object klevende aanvankelijk verborgen gebleven belemmeringen – zullen Opdrachtgever en Frisse Kater met elkaar in overleg treden om te bepalen op welke wijze de Werkzaamheden zullen worden beëindigd, of zullen worden voortgezet.
b) Voor zover de Werkzaamheden zullen worden beëindigd, worden aan Opdrachtgever de kosten in rekening gebracht, welke met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst door Frisse Kater zijn gemaakt. Voor zover de Werkzaamheden zullen worden voortgezet, zal zulks geschieden met inachtneming van het bepaalde in de Voorwaarden en is Frisse Kater gerechtigd om de eventuele bijkomende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 16 Dienstverlening op afstand: herroepingsrecht
De volgende bepalingen zijn alleen van toepassing op de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument
In het geval sprake is van Dienstverlening op afstand heeft de Opdrachtgever (Consument) een aantal rechten, waaronder het recht om de Overeenkomst gedurende veertien dagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen. Herroeping van de Overeenkomst houdt in dat de Overeenkomst wordt ontbonden, de Opdrachtgever hetgeen reeds is ontvangen moet terugsturen (binnen veertien dagen na kennisgeving van de herroeping) en Frisse Kater het reeds betaalde Tarief moet terugbetalen (binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van de herroeping).
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:
a) Diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b) Diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Frisse Kater geen invloed heeft en zich binnen de
herroepingstermijn voordoen;
c) Diensten die met de instemming van de Opdrachtgever al binnen de bedenktijd uitgevoerd worden;
d) Diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
e) Diensten die snel kunnen bederven of verouderen;
f) Diensten van persoonlijke aard;
e) Diensten die op maat zijn gemaakt voor de Opdrachtgever.
Daarnaast vervalt het herroepingsrecht op het moment dat de Dienst volledig is verricht.
Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Frisse Kater met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijke en voorafgaande instemming van de Opdrachtgever en indien de Opdrachtgever heeft erkend dat hij/zij zijn/haar herroepingsrecht verliest zodra Frisse Kater de Dienst volledig heeft verricht
De volgende bepalingen zijn alleen van toepassing op de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf
Frisse Kater doet er alles aan om de Opdrachtgever via de website zo volledig mogelijk te informeren over de Diensten. Het is voor de Opdrachtgever, in de hoedanigheid van een Bedrijf, niet mogelijk om een reeds gesloten Overeenkomst te herroepen

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen
a) De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door Nederlands recht.
b) Alle geschillen in verband met de Overeenkomst, zullen aanhangig worden gemaakt bij de ter zake bevoegde rechter te Amsterdam, dan wel, ter keuze van Frisse Kater, bij de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche, tenzij dwingendrechtelijke regelgeving anders bepaald.
c) Een geschil is aanwezig, wanneer een der Partijen verklaart dat zulks het geval is. De betreffende verklaring dient per aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden medegedeeld.
d) De Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche zal het geschil berechten conform het hem opgelegde reglement.

Artikel 18 Depot

De Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87425270 en zijn tevens in te zien via de website www.frissekater.nl